Puheeni tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta koskien vuotta 2013 Tulosta
18.06.2014 13:32

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,


Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana minulla on kunnia esitellä teille tämän uuden lautakunnan ensimmäinen arviointikertomus.
 

Haluan kiittää tarkastusviraston henkilökuntaa isosta työpanoksesta sen suhteen. Virkamiesten asiantuntemus oli tänä vuonna tavallistakin tärkeämpää, sillä me kaikki lautakunnan jäsenet olemme uusia tehtävässämme.


Tarkastuslautakunta on olemassa kaupunginvaltuutettuja varten. Sen tehtävänä on valvoa, että valtuuston tahto toteutuu kaupungin hallinnossa. Ikävä kyllä jouduimme tänä vuonna toteamaan, että valtuutettujen tahdonilmaukset eivät aina näy hallinnossa niin hyvin kuin pitäisi.


Selvitimme mm. sitä, mitä tapahtuu valtuutettujen tekemille aloitteille ja ponsille. Vastaus on, että eipä juuri mitään. Virkamieskoneisto ja kaupunginhallitus eivät ota niitä vakavasti, eivätkä ne useimmiten toteudu käytännössä. Lautakunnan otantaan päätyneistä aloitteista vain joka neljäs oli johtanut toimenpiteisiin, ponsista vielä harvempi. Edes kaupunginvaltuuston äänestyksessä palauttamat aloitteet eivät pärjää paremmin. Kaupunki ei ollut määritellyt edes aikarajaa sille, mihin mennessä hallinnon pitäisi ottaa valtuuston palauttama aloite käsiteltäväkseen.


Tähän on tultava muutos. Me täällä valtuustossa käytämme kaupungin korkeinta päätösvaltaa. Sen täytyy näkyä kaupunginhallituksen päätöksissä ja virkamiesten työssä. Toivottavasti viime kokouksessa päätetty uudistus – ryhmäaloitteet - johtaa parempaan vaikuttavuuteen.


Tästä arviointikertomuksesta käy jälleen kerran ilmi se, että kaikki kaupunginvaltuuston päättämät hallintoa sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eivät ole toteutuneet. Parhaiten pärjäsi viime vuonna kaupunginjohtajan hallinnonala ja huonoimmin sosiaali- ja terveystoimi, jolla on toistuvia vaikeuksia pysyä valtuuston päättämässä sitovassa määrärahatasossa. Se on kuitenkin hyvä, että talousarvion raami on ohjannut rahankäyttöä kohtuullisesti, varsinkin kaupunginhallitus on terävöittänyt viime aikoina budjettilinjaansa, mistä se ansaitsee kiitokset.


Selvitimme lautakunnassa tänä vuonna aihetta, joka kiinnostaa montaa valtuutettua, eli kaupungin mahdollisuutta hankkia palveluita yrityksiltä, joilla on yhteyksiä veroparatiiseihin. Olisihan taloudellisesti järkevää suosia hankinnoissa ja kilpailutuksissa yrityksiä, jotka maksavat veronsa Suomeen ja tuottavat siten hyvinvointia tänne. Lautakunnan lopputulema on kuitenkin, että kaupunki ei voi syrjiä kilpailutuksissa yrityksiä siksi, että niillä on toimintaa veroparatiiseissa.


Yrityksiltä ei voi myöskään edellyttää maakohtaisten tilinpäätöstietojen julkaisua tarjouskilpailun ehtona. Hankintalaki ei salli yritysten syrjimistä tarjouskilpailuissa myöskään niiden kotipaikan vuoksi. Nämä ns. kokonaistaloudelliset seikat eivät voi enää nykyään vaikuttaa hankintapäätöksiin. Jos kaupunki poikkeaa tästä, se tuomitaan oikeudessa lainrikkomuksesta.


Vaikka siis verosuunnittelu on monen mielestä moraalitonta, se on kuitenkin laillista toimintaa. Ainoa tapa, jolla kaupunki voisi varmistaa, että se takuulla ei tee veroparatiisiyritysten kanssa minkäänlaista yhteistyötä, olisi tuottaa kaikki palvelut itse, eikä ostaa mitään ulkopuolisilta yrityksiltä.
 
 
Hyvät valtuutetut,


Selvitimme tänä vuonna myös kaupungin tietojärjestelmähankkeita. Havaitsimme, että virastot eivät ole arvioineet it-hankintojensa kustannuksia ja hyötyjä niin hyviä kuin voisi olettaa. Kaikkien hankkeiden osalta ei ole pystytty edes todentamaan, mitkä ovat olleet hankkeiden ennakoidut kustannukset. Hankkeiden seuranta on myös puutteellista, eikä niistä aina laadita edes loppuraportteja.


Kaupunki on tietojärjestelmähankkeissaan myös liian riippuvainen järjestelmätoimittajasta, vaikka valtuusto on halunnut edistää avoimia rajapintoja. Toivottavasti kaupunginhallitus tarttuu näihin epäkohtiin osana tietotekniikkaohjelman toimeenpanon seurantaa.


Tarkastuslautakunta arvioi viime vuodelta kaupungin hankinta- ja kilpailuttamisosaamista. Siinä on isoja puutteita, vaikkakin sen taso on strategiakaudella jonkin verran parantunut. Hankintastrategian kehittämisohjelman tärkeimmät toimenpiteet eivät ole kuitenkaan edenneet.


Tarkastuslautakunta suositteli jo vuosia sitten, että keskushallinnon pitäisi ottaa tiukempi ote hankintaprosessien kulusta. Hankintastrategian mukaan Helsinkiin olisi pitänyt perustaa kaupunkitasoinen hankintojen ohjausryhmä, mutta niin ei ole tehty. Yhteishankintojen päivittäminen on viivästynyt ja hankintojen keskittäminen on lisääntynyt hitaasti. Hankintakeskuksen pitäisi ottaa aktiivisempi ja dynaamisempi rooli hankintojen ohjaamisessa.


Hankintayhteistyötä ja yhteiskilpailutuksia hallinnonalojen välillä on lisättävä. Virastojen pitäisi myös parantaa sopimusjuridista osaamistaan. Ne eivät käytä riittävästi oikeuspalvelujen asiantuntemusta. Kaupungin pitäisi myös luoda seurantajärjestelmä sopimusongelmiin puuttumiseksi.


Sosiaali- ja terveyspuolelta lautakunta on arvioinut nuorten päihdehoitoon pääsyä. Selvityksessä kävi ilmi, että HUS edellyttää lastensuojelun piirissä olevan lapsen tai nuoren huostaanottoa, jotta hän pääsisi hoitoon psykiatrian klinikalle. Tämä on hyvin ongelmallista. Huostaanotto on kallis ja inhimillisesti raskas toimenpide.


Myös omaishoidossa on puutteita, kaupungin toimet eivät ole olleet riittäviä lakisääteisen lomituksen järjestämiseksi.


Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,


Arviointikertomus on jaettu teille paperiversiona, se on myös luettavissa netissä tarkastusviraston sivuilla. Olette saaneet kaupunginhallituksen, lautakuntien ja hallintokuntien lausunnot kertomuksesta, ja niissä on suhtauduttu pääosin myönteisesti lautakunnan havaintoihin ja suosituksiin. Nyt tehtäväksemme jää valvoa, että lupaukset, joita lausunnoissa on annettu, myös toteutuvat.