Nyt Mätäjoelta on kuulunut todella hyviä uutisia, sen vesi alkaa olla taas kunnossa. Myös kutevia taimenia on jälleen havaittu joessa. Virtavesien hoitoyhdistys ja Pitäjänmäkiseura ovat tehneet joen alajuoksulla sorastustalkoita viime keväänä. Helsingin perhokalastajat ovat jatkaneet joen kunnostusta ja Virtavesiyhdistys taimenten istutuksia. 


Myös kasvillisuus on toipunut Mätäjoessa, joen ranta on rehevässä kunnossa. On epätodennäköistä, että arvokkaampia arkoja kasvilajeja olisi tuhoutunut myrkkyvuodon seurauksena. Tosin varmuudella sitä ei voi tietää, koska lajitason inventointitietoja koko joenrannan kasvillisuudesta ei ole.


Mätäjoen kunto nousi huolenaiheeksi uudestaan tänä keväänä, kun rakennusvirasto alkoi perata Hakuninmaanojaa Kaarelassa. Kaupungin tarkoituksena oli varmistaa Kuninkaantammen uuden asuinalueen sadevesien johtaminen Hakuninmaanojaan, joka sijaitsee Mätäjoen yläpuolella. 


Kalastajat huolestuivat perkaamisen vaikutuksista uhanalaisiin taimeniin myös ojan alapuolisessa Mätäjoessa. Helsingin Perhokalastajat pyysi Uudenmaan ELY-keskusta selvittämään, onko kunnostustöissä rikottu vesilakia. Hakuninmaanojassa oli ennen perkausta taimenen lisääntymiseen sopivaa luonnonsoraa ja kivikkoisia virtapaikkoja.


Kaupunki keskeytti joen perkaustyöt ja pyysi Uudenmaan ELY-keskukselta kannanottoa jatkotoimenpiteistä. Töiden keskeyttäminen oli hyvä ratkaisu. Samalla kävi ilmi erikoinen ongelma, joka liittyy pienvesistöjen suojeluun. Ojiksi määriteltyjä vesistöjä kohdellaan eri lailla kuin puroiksi nimettyjä. Toistaiseksi Hakuninmaanojaa on pidetty sadevesiä kuljettavana avo-ojana. Helsingin kaupungin pienvesiohjelmassa on määritelty luontoarvoiltaan merkittävimmät purot, eikä se ole ollut niiden joukossa. 


Tämä vanha jako puroihin ja ojiin ei ole  ajan tasalla pääkaupunkiseudulla. Vesistöjen määritelmät on aika uudistaa, jotta puroja ja jokia voi suojella paremmin. Pienet vesistöt ovat merkittäviä virkistyskohteita alueensa asukkaille ja ne myös lisäävät kaupunkiluonnon monimuotoisuutta.